+47 415 67000 
Mandag-Fredag: 07:30 -15:30
 kundeservice@nortekstil.no

Kvalitetskontroll

Nor Tekstil AS avd Biri er godkjent medlem i Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK).  Nor Tekstil AS avd Biri føler NVK's retningslinjer for:

 • Egenkontroll av vaskerør ved kjemotermisk desinfeksjon for helse
 • Egenkontroll av ferdigvare

Nor Tekstil AS avd. Biri har fokus på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK).Nor Tekstil AS avd Biri har systemer for avviksbehandling med hensyn på HMSK som en del av kontinuerlig forbedring.

Miljø

Nor Tekstil AS avd Biri er sertifisert Miljøfyrtårn senest i september 2017.          Stiftelsen Miljøfyrtårnet

Vi ønsker å jobbe med kontinuerlig forbedring av bedriftens miljøavtrykk. Vi forplikter oss til:

 • å overholde lovbestemte krav til arbeidsmiljø og til vern om det ytre miljø, samt myndighetskrav knyttet til leveranser av våre varer og tjenester
 • å forebygge uhell og hendelser som kan føre til skade på helse og miljø, eller til redusert kvalitet på våre tjenester
 • å kontinuerlig arbeide for et bedre arbeidsmiljø, økt sikkerhet og bedre vern om det ytre miljø
 • å kontinuerlig forbedre våre styringssystemer og prosesser for å sikre samsvar med krav fra kunder, myndigheter og andre interesseparter
 • å stille krav til underleverandører og andre samarbeidspartnere når det gjelder HMSK


Som den store energiforbruker og bruker av vaskekjemikalier som vaskeriene er, vil vi stadig lete etter muligheter til å både spare energi og benytte riktige type og mengde kjemikalier. I det vaskeriet er det investert store summer i ENØK. Både varmt avløpsvann (prosessvann) og avdamp fra tørkeprosesser varmeveksles og vaskeriet er konstruert slik at gjennvunnet varme kan benyttes til flere formål.

Dette gir positive resultat på følgende områder:

 • Temperaturen på avløpsvannet er redusert til ca.20-25°C (lokal forurensing). 
 • Varmen fra avløpsvannet gjenbrukes og reduserer oppvarmingsbehovet i vaskeprosessen (energisparing).
 • Tøyet som går inn i tørketromlene har en høyere starttemperatur og vi sparer gass i tørkeprosessen (energisparing).
 • Øvrige muligheter - akkumulert varmtvann vil kunne benyttes til oppvarming av lokalene, isfrie lasteramper/innkjøring for lastebilene og forvarming av matevann til dampproduksjonen.
 • I tillegg til disse tiltakene, er damp til vaskeriet produsert på flis. Her er det Oplandske bioenergi AS som har laget et moderne fyrhus for fjernvame til flere større bygg i Biri, samt at de leverer damp til vaskeriet.

Siden oktober 2016 har vaskeriet benyttet kjemotermisk desinfeksjon som vaskemetode, hvilket har redusert dampforbruket for oppvarming av vaskevannet betydelig. Bytte av vaskemetode har også medført av pH på avløpsvannet til kommunalt ledningsnett nærmer seg nøytralt. 7 av 11 kjemikalier benyttet ved vakseprosessene er svanemerket.

Som sertifisert Miljøfyrtårn kildesorterer vi vårt avfall og leverer dette til godkjent renovatør. Kassert tøy selges enten til industri som filler, eller doneres bort til mottaker som henter dette hos oss for videre gjenbruk.Alt avfall som inneholder miljøfarlige stoffer skal behandles som spesialavfall av bedrifter som har offentlig autorisasjon til slik avfallsbehandling.

I forbindelse med innkjøp og inngåelse av nye avtaler har vi fokus på bærekraft.